Điều Kiện Bảo Hành

Điều Kiện Bảo Hành

A. ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN FACEBOOK

* Bảo hành trong các trường hợp sau:

- Lỗi trong phiên đầu tiên đăng nhập: sai thông tin đăng nhập (UID, mật khẩu, 2FA, email, mật khẩu email, email dự phòng) và sai chủng loại tài khoản.

- Tài khoản bị hạn chế quảng cáo, khóa trước thời điểm mua hàng.

* Từ chối bảo hành trong trường hợp:

- Quý khách không tiến hành tự bảo mật tài khoản (thay đổi thông tin mật khẩu tài khoản, mật khẩu email liên kết, email khôi phục...) sau khi mua hàng dẫn đến bị hack.

- Tài khoản ads bị hạn chế, tụt limit do thêm thẻ, thêm BM, tạo BM, chạy quảng cáo.

- Tài khoản ads trả trước hoặc trả sau, do Facebook mặc định.

* Lưu ý:

- Tài khoản sau khi mua vui lòng đăng nhập để kiểm tra ngay khi thời gian bảo hành còn hiệu lực.

- Hướng dẫn thay đổi thông tin đúng cách tại đây.

- Khuyến cáo không nên thay đổi thông tin tài khoản (pass, mail,...) quá sớm, khiến tài khoản có thể die do bất thường. Thời gian tốt nhất để thay đổi thông tin an toàn là sau khi đăng nhập trên máy tính ít nhất 24 giờ.

 

B. ĐỐI VỚI FANPAGE, GROUP
* Bảo hành trong các trường hợp sau:

- Fanpage thường, Fanpage kháng bảo hành 1-1 mọi trường hợp trong vòng 2 ngày từ thời điểm mua hàng. (bảo hành 1-1 tức tức là sản phẩm A bị die, hạn chế thì được đổi sang sản phẩm B, nếu sản phẩm B bị die, hạn chế thì không còn bảo hành).

- Không đổi được tên Fanpage, Group.

* Lưu ý:

- Sau khi chấp nhận admin Fanpage, Group. Quý khách vui lòng báo lại để chúng tôi thoát admin cũ và BM cũ.

 

C. Đối với BM

* Bảo hành trong các trường hợp sau:

- Link mời nhận BM không vào được.

- BM, tài khoản trong BM bị hạn chế quảng cáo trước thời điểm mua hàng.

* Từ chối bảo hành trong trường hợp:

- Tự ý xóa quản trị viên khác khiến BM bị die bất thường.

- BM mà quý khách đã tạo Camp (bao gồm cả bản nháp).

- BM đã được quý khách thêm thông tin thanh toán (thêm thẻ).

- BM đã được quý khách tạo tài khoản quảng cáo.

- BM đã được thêm vào tài khoản quảng cáo cá nhân.

- BM do quý khách tạo Pixel hoặc nhận Pixel từ BM khác.

- BM được xác thực bằng dịch vụ mail tạm thời.

- Ngưỡng BM giảm.

- Tài khoản của quý khách bị checkpoint khiến mất BM.

- Tài khoản BM bị tụt limit.

* Lưu ý:

- Khi quý khách nhận BM thành công, không tự ý xóa admin cũ, hãy báo lại để chúng tôi tự thoát admin. Hoặc sau 7 ngày, tự hạ toàn bộ quản trị viên cũ xuống thành nhân viên.

- Khi tạo link backup cần phải share full admin và quyền tài chính mới không dẫn đến checkpoint và die BM. Trường hợp tạo link backup dẫn đến die BM sẽ không được bảo hành. Khi muốn share link BM qua 1 via khác không bị die BM thì share quyền nhân viên qua con via mới để nhận, sau đó nâng lên admin sau sẽ không bị die.

 

D. ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI KHOẢN KHÁC

* Bảo hành trong các trường hợp sau:

- Lỗi trong phiên đầu tiên đăng nhập: sai thông tin đăng nhập (UID, mật khẩu, 2FA, email, mật khẩu email, email dự phòng) và sai chủng loại tài khoản.

- Thời hạn bảo hành là 24 giờ kể từ lúc mua hàng.

* Từ chối bảo hành trong trường hợp:

- Quý khách không tiến hành tự bảo mật tài khoản (thay đổi thông tin mật khẩu tài khoản, mật khẩu email liên kết, email khôi phục...) sau khi mua hàng dẫn đến bị hack.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOR INTERNATIONAL CUSTOMERS

A. FOR FACEBOOK ACCOUNTS

* Warranty in the following cases:

- Error during first login: wrong login information (UID, password, 2FA, email, email password, backup email) and wrong account type.

- Account is restricted from advertising and locked before purchase.

* Warranty is denied in the following cases:

- Customers do not secure account (change account password information, linked email password, recovery email...) after purchasing.

- Ads account is limited, limit dropped due to adding card, adding BM, creating BM, running ads.

- Prepaid or postpaid advertising account, it's by Facebook's default.

* Note:

- After purchasing your account, please log in to check as soon as the warranty period is still valid.

- Instructions for changing information here.

- It is recommended not to change account information (password, email,...) too early, as the account may die due to abnormalities. The best time to change security information is at least 24 hours after logging in to your computer.

 

B. FOR FANPAGE, GROUP

* Warranty in the following cases:

- Regular Fanpage, Reinstated Fanpage warranty 1-1 within 2 days: if Fanpage A is unpublished or limited, it can be exchanged for Fanpage B, if Fanpage B is unpublished or limited, haven't any warranty

- Cannot change Fanpage or Group ‘s name.

* Note:

- After accepting Fanpage and Group admin. Please notify us so we can remove the old admin and old BM.

 

C. For BM

* Warranty in the following cases:

- The BM invitation link cannot be accessed.

- BM, BM accounts are restricted from advertising before the time of purchase.

* Warranty is denied in the following cases:

- Arbitrarily deleting another administrator causes BM to die abnormally.

- BM that you created Camp (including draft).

- You have added your payment information (added card) to BM.

- You have created an advertising account for BM.

- BM has been added to personal advertising account.

- BM created by you Pixel or received Pixel from another BM.

- BM is authenticated by temporary mail service.

- BM threshold decreased.

- Your account has been checkpointed, causing your BM to be lost.

- BM account limit has been reduced.

* Note:

- When you successfully receive the BM, do not arbitrarily delete the old admin, Please notify us so we can remove the old admin. Or after 7 days, demote all old administrators to employees.

- When creating a backup link, it is necessary to share full admin and financial rights to avoid checkpoint and death of BM. In case creating a backup link leads to the death of the BM, the warranty will not be covered. When you want to share the BM, share the employee's rights, then upgrade to admin later.

 

D. FOR OTHER TYPES OF ACCOUNTS

* Warranty in the following cases:

- Error during first login session: wrong login information (UID, password, 2FA, email, email password, backup email) and wrong account type.

- Warranty period is 24 hours from the time of purchase.

* Warranty is denied in the following cases:

- Customers do not secure account (change account password information, linked email password, recovery email...) after purchasing.