Điều Khoản

Điều Khoản
ĐIỀU KHOẢN 1: Bằng việc sử dụng các dịch vụ hoặc mở một tài khoản, bạn cho biết rằng bạn chấp nhận, không rút lại các điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này hoặc nếu bạn dưới 18 tuổi vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hay truy cập trang web.

ĐIỀU KHOẢN 2: Toàn bộ tài khoản được cung cấp bởi website Shopvia2fa.com chỉ được sử dụng vào mục đích chạy quảng cáo, seeding sạch và các mục đích khác không vi phạm pháp luật Việt Nam. Nghiêm cấm sử dụng vào mục đích lừa đảo, đồi trụy, xúc phạm cá nhân, tổ chức và các mục đích khác vi phạm pháp luật. Nếu cố tình, bạn sẽ bị trừ hết tiền, xóa khỏi hệ thống vĩnh viễn và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào với hành vi sử dụng tài khoản sai mục đích, vi phạm pháp luật Việt Nam của khách hàng mua hàng trên website. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của khách hàng vi phạm (IP đăng nhập, username, password, v.v...) khi được cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu.

ĐIỀU KHOẢN 3: Shopvia2fa.com cam kết không đăng nhập vào tài khoản của khách hàng khi không được sự đồng ý, kính mong quý khách hàng tiến hành tự bảo mật tài khoản (thay đổi thông tin mật khẩu tài khoản, mật khẩu email liên kết, email khôi phục...) sau khi mua hàng. Mật khẩu tài khoản user trên web Shopvia2fa.com cũng phải khác với các website khác để tránh bị đánh cắp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ sự vụ liên quan đến mất tài sản trên website.

ĐIỀU KHOẢN 4: Vui lòng không mua hàng với số lượng lớn (trên 10 sản phẩm) khi chưa test thử trước 1 sản phẩm.

ĐIỀU KHOẢN 5: Các đơn hàng được lưu trên hệ thống 30 ngày, quý khách hàng tự lưu thông tin đơn hàng trên máy tính. Đơn hàng đủ 30 ngày sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống.

ĐIỀU KHOẢN 6: Một số mặt hàng không có sẵn trên hệ thống (hàng order). Sau khi đặt hàng, quý khách vui lòng gửi mã giao dịch, lấy từ lịch sử mua hàng về Zalo 0376963256 - 0333434397. Chúng tôi sẽ kiểm tra và gửi sản phẩm ngay.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOR INTERNATIONAL CUSTOMERS

CLAUSE 1: By using the services or opening an account, you indicate your acceptance, without revocation, of these clause of service. If you do not agree to these clause or if you are under 18 years of age please do not use our services or access the website.

CLAUSE 2: All accounts provided by the website Shopvia2fa.com can only be used for the purpose of running ads, clean seeding and other purposes that do not violate Vietnamese law. Use for fraudulent, depraved, insulting individuals, organizations and other purposes that violate the law is strictly prohibited. If you do it intentionally, all your money will be deducted, permanently deleted from the system, and you will be fully responsible before the law. We do not accept any responsibility for misuse of accounts or violations of Vietnamese law by customers purchasing products on the website. We will provide the violating customer's information (login IP, username, password, etc.) when requested by law enforcement agencies.

CLAUSE 3: Shopvia2fa.com commits not to log into the customer's account without consent. We respectfully request that the customer proceed to secure their account (change account password information, email password, recovery email...) after purchase. The user account password on the Shopvia2fa.com website must also be different from other websites to avoid being stolen. We are not responsible for any incidents related to loss of property on the website.

CLAUSE 4: Please do not purchase in large quantities (more than 10 products) without testing one product first.

CLAUSE 5: Orders are saved on the system for 30 days, customers save order information on their computer. Orders that are 30 days old will be permanently deleted from the system.

CLAUSE 6: Some items are not available on the system (ordered items). After order, please send the transaction ID, taken from your purchase history, to Zalo 0376963256 or 0333434397. We will check and send the items immediately.